Chaliksom Kira.кошка эльф,окрас n

e-mail: vovk-2015@mail.ru